LINE

Help

ไลฟ์แบบเสียค่าบริการ

ไลฟ์แบบเสียค่าบริการคืออะไร toggle
ผู้เข้าชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการต้องจ่ายค่าชมเป็นเหรียญ LIVE ตามราคาที่ผู้ไลฟ์ตั้งเอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการ toggle
การชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการจะต้องจ่ายค่าเข้าชมด้วยเหรียญ LIVE ตามที่กำหนด คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเหรียญ LIVE ที่ต้องชำระสำหรับการชมไลฟ์ได้จากป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมาก่อนเริ่มการชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการ

เมื่อเลือกที่ปุ่ม "เข้าชม" ระบบจะตัดยอดเงินจากเหรียญ LIVE ที่มี และคุณจะสามารถชมไลฟ์ได้ทันที

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการอีกครั้งได้หรือไม่ toggle
หากจ่ายเหรียญ LIVE สำหรับชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการครั้งหนึ่งแล้ว คุณจะสามารถดูไลฟ์ดังกล่าวได้อีกภายในระยะเวลาให้เข้าชมโดยเลือกที่ "ประวัติการเข้าชม" หรือ "ประวัติการไลฟ์แบบเสียค่าบริการ" ด้านล่างหน้าของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ทางด้านขวาบน > "ประวัติการไลฟ์แบบเสียค่าบริการ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาของการชมไลฟ์แบบเสียค่าบริการที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว toggle
ไลฟ์แบบเสียค่าบริการที่จ่ายเงินไปแล้วจะสามารถดูได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาที่เปิดให้เข้าชม คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาเข้าชมที่เหลือได้จาก "ประวัติการไลฟ์แบบเสียค่าบริการ"

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการดูประวัติการไลฟ์แบบเสียค่าบริการ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP