LINE

การล่วงละเมิด

การก่อกวนที่เกี่ยวข้องกับแชท/กลุ่ม

ถูกคุกคามในการแชท,กลุ่ม toggle
ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อกวน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายขอให้ปรึกษากับคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ประวัติการแชท ฯลฯ นั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญสูงและต้องได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย "ความลับทางการสื่อสาร"

เพื่อรับรองการเป็นช่องทางสื่อสารอย่างเสรี ทางบริษัทซึ่งไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการสนทนาโดยตรงจึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบเนื้อหาของการสนทนาที่เกิดขึ้นได้
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากไม่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้


หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักเพิ่มท่านเข้าเป็น "เพื่อน" หรือมีการก่อกวน เช่น ส่งข้อความแชทที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

ความปลอดภัยในการแชท

ในกรณีที่ LINE เกิดปัญหาเนื่องจากมีการส่งตัวอักษร Unicode (ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์เฉพาะ) กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

ปัญหาจาก Unicode

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาการแสดงผลสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ toggle
กรณีที่เกิดปัญหาการแสดงผลตัวอักษร Unicode (ตัวอักษรพิเศษหรือสัญลักษณ์พิเศษ) ท่านอาจใช้ LINE สำหรับ Windows เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ LINE สำหรับ Windows กรุณาศึกษาขั้นตอนจากหน้าช่วยเหลือถัดไปแทน

วิธีแก้ปัญหาโดยใช้ LINE สำหรับ Windows

สำหรับท่านที่สามารถใช้ LINE สำหรับ Windows ได้กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

■ กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสนทนาต่อตัวต่อ
- ขั้นตอนการลบ [แชท] ที่มีตัวอักษร Unicode
1) คลิกขวาที่รายการ [แชท] ที่ต้องการ
2) คลิกที่ [ลบ]

■ กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเชิญเข้ากลุ่ม
- การปฏิเสธ [เชิญเข้ากลุ่ม]
1) คลิกขวาที่กลุ่มในรายการ [เชิญเข้ากลุ่ม]
2) คลิกเลือก [ปฏิเสธ]

■ กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสนทนาเป็นกลุ่ม
- การออกจากกลุ่ม
1) คลิกขวาที่กลุ่มที่ต้องการ ในรายชื่อ [เพื่อน]
2) คลิกเลือก [ออกจากกลุ่ม]

■ กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นในรายชื่อ [เพื่อน]
- การเปลี่ยนชื่อของ [เพื่อน]
1) คลิกขวาบนเพื่อนที่ต้องการในรายชื่อ [เพื่อน]
2) คลิกเลือก [เปลี่ยนชื่อเพื่อน]
3) คลิกที่ชื่อแล้วพิมพ์เปลี่ยนชื่อ

■ กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นในไทม์ไลน์
- การบล็อคผู้ใช้
1) คลิกขวาเลือกชื่อผู้ใช้ในรายชื่อของ [เพื่อน]
2) คลิกเลือก [บล็อค]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ถูกสวมรอยหรือแอบอ้าง

ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นทีมงาน LINE toggle
หากท่านพบว่ามีผู้อ้างตนว่าติดต่อมาจาก LINE กรุณาลองทำตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

ระบบรักษาความปลอดภัยการแชท

อนึ่ง ในกรณีที่มีอีเมล์รบกวนมายังอีเมลย์แอดเดรสที่ท่านใช้งาน กรุณาตั้งค่าคัดกรองอีเมล์รบกวนของแต่ละผู้ให้บริการหรือตั้งค่าปฏิเสธการรับอีเมล์จากผู้ส่งนั้นๆ
※กรุณาสอบถามขั้นตอนการตั้งค่ากับผู้ให้บริการอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

หากเป็นอีเมล์ที่ส่งจากทางบริษัทจะมาจากโดเมนดังต่อไปนี้

@accept.line.me
@naver.jp
@line.me
@noti.naver.jp

หากมีอีเมล์ส่งมาจากแหล่งนอกเหนือจากโดเมนที่กล่าวมาข้างต้น ให้ท่านโปรดระวังการแอบอ้างอีเมล์แอดเดรสที่อ้างว่าส่งมาจาก LINE ด้วย

อนึ่ง ทางบริษัทไม่อาจตอบได้ว่ามีอีเมล์รบกวนส่งมาได้อย่างไร แต่ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากการใช้แอพพลิเคชั่น LINE อย่างแน่นอน
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายในบริษัทให้ปลอดภัยที่สุด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชื่อตัวเองปรากฏอยู่ในรายชื่อเพื่อน toggle
เมื่อลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์ใช้งานลงบนแอพพลิเคชั่น LINE ระบบจะเพิ่ม [เพื่อน] ให้โดยอัตโนมัติ

หากมีชื่อของตัวผู้ใช้เองปรากฏอยู่ในรายชื่อเพื่อน อาจมีสาเหตุมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในสมุดโทรศัพท์

กรุณาตรวจสอบว่าท่านบันทึกชื่อของตนเองไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือบันทึกข้อมูลอีเมล์แอดเดรสผิดพลาดหรือไม่

กรณีที่ท่านบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์แอดเดรสที่ไม่มีการใช้งานในปัจจุบันด้วยชื่อของท่านเองแล้ว ถ้ามีผู้ที่นำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสนั้นไปใช้ต่อและยืนยันตัวตนกับ LINE เรียบร้อยแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฏขึ้นในรายชื่อเพื่อนของตัวเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ไม่ใช้งาน LINE ปรากฏในรายชื่อเพื่อน toggle
เมื่อตั้งค่าให้แอพพลิเคชั่น LINE เพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์ รายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์ใช้งานจะปรากฏอยู่ในรายชื่อเพื่อนโดยอัตโนมัติ

ด้วยเหตุนี้ หากเป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างอาจทำให้ชื่อที่ปรากฏในรายชื่อ [เพื่อน] กับ ผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น LINE อยู่จริงจะเป็นคนละคนกัน

⋅เปลี่ยนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์
⋅บันทึกชื่อผู้ใช้คนเดียวกันหลายหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์
⋅บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ผิดลงในสมุดโทรศัพท์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์แอดเดรสที่ใช้งานในปัจจุบันของคนรู้จักว่ามีความผิดพลาดหรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแชท/อีเมลรบกวน

มีข้อความแชทรบกวนหรือเมล์รบกวนส่งมา toggle
กรณีที่มีข้อความแชทรบกวนหรือข้อความขยะส่งมา กรุณาลองทำตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือตามด้านล่าง

ระบบรักษาความปลอดภัยการแชท

อนึ่ง ในกรณีที่มีอีเมล์รบกวนมายังอีเมล์แอดเดรสที่ท่านใช้งาน กรุณาตั้งค่าคัดกรองอีเมล์รบกวนของแต่ละผู้ให้บริการหรือตั้งค่าปฏิเสธการรับอีเมล์จากผู้ส่งนั้นๆ
※กรุณาสอบถามขั้นตอนการตั้งค่ากับผู้ให้บริการอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

อนึ่ง ทางบริษัทอาจตอบไม่ได้ว่ามีอีเมล์รบกวนส่งมาได้อย่างไร แต่ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากการใช้แอพพลิเคชั่น LINE อย่างแน่นอน
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายในบริษัทให้ปลอดภัยที่สุด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นทีมงาน LINE toggle
หากท่านพบว่ามีผู้อ้างตนว่าติดต่อมาจาก LINE กรุณาลองทำตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

ระบบรักษาความปลอดภัยการแชท

อนึ่ง ในกรณีที่มีอีเมล์รบกวนมายังอีเมลย์แอดเดรสที่ท่านใช้งาน กรุณาตั้งค่าคัดกรองอีเมล์รบกวนของแต่ละผู้ให้บริการหรือตั้งค่าปฏิเสธการรับอีเมล์จากผู้ส่งนั้นๆ
※กรุณาสอบถามขั้นตอนการตั้งค่ากับผู้ให้บริการอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

หากเป็นอีเมล์ที่ส่งจากทางบริษัทจะมาจากโดเมนดังต่อไปนี้

@accept.line.me
@naver.jp
@line.me
@noti.naver.jp

หากมีอีเมล์ส่งมาจากแหล่งนอกเหนือจากโดเมนที่กล่าวมาข้างต้น ให้ท่านโปรดระวังการแอบอ้างอีเมล์แอดเดรสที่อ้างว่าส่งมาจาก LINE ด้วย

อนึ่ง ทางบริษัทไม่อาจตอบได้ว่ามีอีเมล์รบกวนส่งมาได้อย่างไร แต่ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากการใช้แอพพลิเคชั่น LINE อย่างแน่นอน
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายในบริษัทให้ปลอดภัยที่สุด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การละเมิดสิทธิ์

ถูกละเมิดสิทธิ์ toggle
ขออภัยที่ต้องเรียนว่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการทางบริษัทจะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ต่อเมื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ตัวจริงเป็นผู้ที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเท่านั้น

กรณีที่ท่านส่งเนื้อหาซึ่งไม่เข้าข่ายการถูกละเมิดสิทธิ์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือต่อไปได้
เนื่องจากทางบริษัทจำเป็นจะต้องได้รับการติดต่อจากผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้
※ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์สังกัดอยู่หรือทนายความผู้รับผิดชอบสามารถยื่นความจำนงแทนผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ได้

ปัจจุบันสามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์บนแอพพลิเคชั่น LINE ได้หรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ได้ toggle
กรณีที่ปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบข้อความปัญหาดังกล่าวได้ทางบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ต้องขอเรียนว่าทางบริษัทจะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แล้วเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายงานปัญหา

การรายงานปัญหา toggle
ท่านสามารถรายงานปัญหาผ่านทางห้องแชทหรือไทม์ไลน์ได้เช่นกัน
กรณีใช้การรายงานปัญหา กรุณาทำตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือ

การรายงานปัญหาผ่านห้องแชท

เมื่อท่านส่งรายงานปัญหาเข้ามา หลังจากบริษัทพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลงการใช้งานแล้ว จึงจะดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งานต่อไป

▼ข้อตกลงการใช้งาน LINE
http://terms.line.me/line_terms/

อนึ่งขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบหรือวิธีดำเนินการให้ท่านทราบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคู่กรณีของท่าน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP