LINE

Help

ปัญหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน

กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรม toggle
กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนที่คาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม กรุณาแจ้งหน่วยงานตำรวจ เช่น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น หากบริษัทได้รับการร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานตำรวจ เราจะดำเนินการตามขอบข่ายของเนื้อหาที่ได้รับการร้องขอ

กรณีที่พบพฤติกรรมที่สร้างความรบกวน กรุณาแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกล่าวร้าย toggle
กรณีที่พบพฤติกรรมที่สร้างความรบกวน กรุณาแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

เมื่อใช้บริการ LINE LIVE แล้วมีปัญหาจากการถูกก่อกวนโดยผู้ใช้งานอื่น ฯลฯ กรุณา "ไกล่เกลี่ยปัญหากับคู่กรณีด้วยตนเอง" ก่อนในเบื้องต้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหากับคู่กรณีได้ กรุณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการให้แก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน toggle
ทีมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวถึงแม้จะมีการแจ้งปัญหาเข้ามาก็ตาม กรณีที่พบปัญหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน กรุณาแก้ไขปัญหากับคู่กรณีด้วยตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน LINE LIVE ได้อย่างอุ่นใจ ทีมงานได้เตรียมข้อควรระวังในการใช้งานและช่องทางในการรายงานปัญหาเอาไว้ กรณีที่คุณเป็นผู้ได้รับความเสียหายเองเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการก่อกวนของผู้ใช้อื่น กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ toggle
หากได้รับการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้งานภายใน LINE LIVE มีการอัปโหลดเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทีมงานจะดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่การชดเชยความเสียหายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยเจาะจงและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผู้ส่งข้อมูล (หรือเรียกว่า ข้อกำหนดควบคุมผู้ให้บริการ) และคู่มือเกี่ยวกับข้อกำหนดควบคุมผู้ให้บริการ หรือคู่มือที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นผู้กำหนด

ภายในคู่มือเดียวกันมีการระบุเอาไว้เช่นกันว่า เพื่อให้สามารถตัดสินได้ว่ามีการละเมิดสิทธิ์จริงหรือไม่ได้อย่างความเหมาะสม บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ เช่น การลบข้อมูล ฯลฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงเท่านั้น 

ตามระเบียบการคุ้มครองการส่งข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดควบคุมผู้ให้บริการข้างต้น ทีมงานจะดำเนินการต่างๆ เช่น การลบข้อมูลตามที่มีการแจ้งเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารที่จำเป็นก่อน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นได้ที่หัวข้อ "ระเบียบการคุ้มครองการส่งข้อมูล" (送信防止措置手続) ภายในเว็บไซต์เกี่ยวกับคู่มือเกี่ยวกับข้อกำหนดควบคุมผู้ให้บริการหรือคู่มือที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ ทีมงานจำเป็นต้องร้องขอให้คุณส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของคู่มือข้างต้น  หากต้องการร้องขอให้ดำเนินการต่างๆ เช่น ให้ลบข้อมูล ฯลฯ กรุณาตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลและขั้นตอนข้างต้นก่อนแล้วจึงติดต่อมายังทีมงานจาก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการทราบเหตุผลที่ถูกระงับการใช้บริการ toggle
กรณีที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้งาน LINE LIVE อาจมีการระงับการใช้งาน และทีมงานจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการระงับใช้งานและเหตุผลที่ถูกระงับให้ทราบภายในแอปพลิเคชัน

กรณีที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถามมาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามของ LINE LIVE
* แม้จะมีการติดต่อสอบถามเข้ามาก็ตาม ทีมงานอาจไม่สามารถตอบกลับได้ในบางกรณี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP