LINE

ลิขสิทธิ์/การพิจารณา

ลิขสิทธิ์

เมื่อพบการนำเนื้อหาไปใช้งานโดยไม่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจะมีมาตรการจัดการอย่างไร toggle

หากตรวจสอบพบผลงานที่มีการละเมิดสิทธิ์ ทีมงานจะระงับการจำหน่ายผลงานดังกล่าว

กรุณาติดต่อมายังเราผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การพิจารณา

สถานะของการพิจารณามีอะไรบ้าง toggle
สถานะของการพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. กำลังแก้ไข
สถานะที่ครีเอเตอร์กำลังแก้ไขภาพสติกเกอร์หรือธีม และข้อมูลที่แสดงต่างๆ
โดยที่สติกเกอร์หรือธีมดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอให้พิจารณา

2. รอการพิจารณา
สถานะที่ครีเอเตอร์ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่มีการพิจารณาในขั้นตอนนี้

3. อยู่ระหว่างการพิจารณา
สถานะที่สติกเกอร์หรือธีมกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

4. ปฏิเสธคำขอ
สถานะที่พิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่สติกเกอร์หรือธีมไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ครีเอเตอร์สามารถแก้ไขภาพสติกเกอร์หรือธีม หรือข้อมูลที่แสดงได้

5. อนุมัติ
สถานะที่สติกเกอร์หรือธีมผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้เริ่มจำหน่ายได้

6. เริ่มจำหน่ายแล้ว
สถานะที่ครีเอเตอร์เริ่มวางจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมเรียบร้อยแล้ว

7. หยุดจำหน่าย
สถานะที่ครีเอเตอร์อยู่ระหว่างหยุดการจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีม

8. ไม่สามารถจำหน่าย
สถานะที่สติกเกอร์หรือธีมอยู่ระหว่างถูกระงับการจำหน่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขข้อความหรือข้อมูลในสติกเกอร์หรือธีมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแสดงหรือรูปในสติกเกอร์หรือธีมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ และหลังจากเริ่มการจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขรูปภาพสติกเกอร์หรือธีมได้ แต่สามารถแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่แสดงได้

หากมีการอัปเดตข้อมูลจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยื่นเรื่องให้พิจารณาอีกครั้งในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาสติกเกอร์หรือธีม toggle
หากสติกเกอร์หรือธีมถูกปฏิเสธ คุณสามารถตรวจสอบเหตุผลที่ปฏิเสธและยื่นขอให้พิจารณาใหม่อีกครั้งได้จากหน้าของฉันใน LINE Creators Market ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (แนะนำให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์)

ขั้นตอนการตรวจสอบเหตุผลที่ปฏิเสธ
1. ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ LINE Creators Market บน PC
2. คลิกที่ "ข้อความแจ้งเตือน" ในหน้าของฉัน
3. คลิกที่สติกเกอร์หรือธีมที่ต้องการ

สามารถตรวจสอบเหตุผลที่ทำให้ถูกปฏิเสธได้จากข้อความที่ปรากฏ
* กรณีที่ถูกปฏิเสธ ระบบจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่คุณลงทะเบียนไว้
บางครั้งอาจไม่ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธสติกเกอร์แยกทีละรูปโดยละเอียด

ขั้นตอนการยื่นขอให้พิจารณาอีกครั้ง
* ก่อนยื่นขอให้พิจารณาอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแก้ไขแสดงบนระบบอย่างถูกต้องแล้ว

- กรณีดำเนินการจากเว็บไซต์ LINE Creators Market บน PC
1. คลิกที่ "การจัดการผลงาน" > เลือกสติกเกอร์หรือธีมที่ต้องการ
2. คลิกที่ "แก้ไข"
3. แก้ไขหรือลบสติกเกอร์หรือธีมตามเหตุผลที่ทำให้ถูกปฏิเสธ
4. เลือกที่ "ส่งคำขอให้พิจารณา"

- กรณีดำเนินการจาก LINE Sticker Maker
1. เลือกชุดสติกเกอร์ที่มีภาพสติกเกอร์ที่ถูกปฏิเสธ
2. แก้ไขหรือลบสติกเกอร์ตามเหตุผลที่ทำให้ถูกปฏิเสธ
3. เลือกที่ "จำหน่าย"
4. เลือกจำนวนสติกเกอร์, รูปหลัก และกรอกรายละเอียดในการจำหน่ายอีกครั้ง
* ระบบจะถือว่าเป็นการสร้างสติกเกอร์ชุดใหม่ จึงไม่สามารถใช้ชื่อซ้ำกับสติกเกอร์ชุดที่ถูกปฏิเสธในครั้งก่อนได้ กรุณาแก้ไขชื่อชุดสติกเกอร์แล้วส่งคำขอให้พิจารณาอีกครั้ง
5. เลือกที่ "ส่งคำขอให้พิจารณา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP