LINE

Help

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจะแจ้งเตือนให้เพื่อนใน LINE ทราบเมื่อสร้างหรือจำหน่ายสติกเกอร์หรือไม่ toggle
ไม่มีระบบแจ้งเตือนให้เพื่อนทราบโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างหรือจำหน่ายสติกเกอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน LINE Creators Market toggle
การล็อกอินเข้าใช้บริการ LINE Creators Market จำเป็นต้องกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

คุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสได้จากแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" หรือ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") ใน LINE > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อีเมล" > "เปลี่ยนอีเมล"
3. อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้งานอยู่จะแสดงอยู่ด้านล่างช่องกรอกอีเมล

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาตั้งค่ารหัสผ่านใหม่โดยเลือกที่ "รหัสผ่าน" ในขั้นตอนที่ 1. หลังจากที่เลือกหน้า "บัญชี"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สร้างสติกเกอร์ขึ้นมาให้ตนเองหรือคนรู้จักใช้โดยไม่จำหน่ายได้หรือไม่ toggle
หลังจากสติกเกอร์ที่สร้างขึ้นเริ่มออกจำหน่าย คุณสามารถนำสติกเกอร์ไปใช้บน LINE ได้จากการซื้อสติกเกอร์ดังกล่าว

แม้จะเป็นสติกเกอร์ที่สร้างหรือจำหน่ายด้วยตนเองก็ตาม หากไม่ซื้อสติกเกอร์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน
* สำหรับสติกเกอร์ที่ยื่นพิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงานจะสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี

หากต้องการจำหน่ายเฉพาะเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรู้จัก กรุณาตั้งค่าในหัวข้อ "ความเป็นส่วนตัว" เพื่อกำหนดขอบข่ายการจำหน่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อยื่นคำขอพิจารณาแล้วจะสามารถจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมได้ทันทีเลยหรือไม่ toggle
สติกเกอร์และธีมทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาโดยทีมงานก่อนว่าผลงานดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการจำหน่ายหรือไม่

คุณจะเริ่มจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมได้ก็ต่อเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชี LINE ที่ชื่อว่า LINE Creators Market toggle
บัญชีที่มีชื่อว่า LINE Creators Market คือ บัญชีที่ใช้สำหรับแจ้งให้ทราบข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจะเพิ่มเป็นเพื่อนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียน LINE Creators Market

บัญชีนี้จะส่งข้อความไปยังบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการพิจารณาสติกเกอร์และธีมที่ยื่นเรื่องเข้ามา หรือแจ้งจำนวนเงินส่วนแบ่งที่สรุปยอดแล้วของแต่ละเดือน เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบล็อคหรือลบบัญชีดังกล่าวได้ แต่สามารถปิดการแจ้งเตือนได้
* ไม่รองรับระบบตอบกลับอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Category

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP