LINE

LINE Creators Studio

เกี่ยวกับ LINE Creators Studio

ไม่ได้รับอีเมลแจ้งลงทะเบียนเสร็จสิ้น toggle
กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียน LINE Creators Market อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. กรอกอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 
2. อีเมลถูกส่งเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ 
3. ตั้งค่าคัดกรองอีเมลขยะเอาไว้
* หากตั้งค่าคัดกรองเอาไว้ กรุณายกเลิกการตั้งค่าดังกล่าว
* ตัวอย่างการตั้งค่าคัดกรอง: ตั้งค่าไม่รับอีเมลที่มี URL อยู่ในเนื้อหา, ไม่รับอีเมลที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. ตั้งค่าจำกัดโดเมนที่จะรับอีเมลเอาไว้
* กรณีที่มีการตั้งค่ารับอีเมลโดยการระบุชื่อโดเมน กรุณาอนุญาตให้รับอีเมลจาก linecorp.com และ line.me ได้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังไม่ได้อีเมล กรุณาลองลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จุดเด่นของ LINE Creators Studio toggle
สร้างสติกเกอร์ของตัวเองได้อย่างง่าย
ไม่ว่าจะเป็นภาพที่คุณวาดขึ้น หรือภาพถ่ายของคุณก็สามารถนำมาทำเป็นสติกเกอร์สำหรับจำหน่ายได้

สะดวกในการยื่นเรื่องให้พิจารณาผลงาน
คุณสามารถลงทะเบียนครีเอเตอร์ และนำภาพที่สร้างจากแอปพลิเคชันไปยื่นเรื่องเพื่อจำหน่ายได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนบัญชีรับเงินหรือหยุดกา​​รจำหน่ายบน LINE Creators Studio toggle
คุณไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีรับเงินหรือหยุดการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio ได้

กรุณาล็อกอินเข้าหน้าของฉันบนเว็บไซต์ LINE Creators Market จากคอมพิวเตอร์ (PC) แล้วดำเนินการดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน LINE Creators Market ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การสร้างสติกเกอร์

วิธีการสร้างสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถสร้างสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "+ มาสร้างสติกเกอร์กันเถอะ"
2. กรอกชื่อชุดสติกเกอร์แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น" ทางด้านขวาบน
3. เลือกที่ไอคอนเครื่องหมาย " + " ด้านล่างหน้าจอแล้วเลือกวิธีการสร้างสติกเกอร์ที่ต้องการ

ไอคอนรูปดินสอ หมายถึง การวาดรูปแบบอิสระ
ไอคอนรูปภาพ หมายถึง การใช้รูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
ไอคอนรูปกล้อง หมายถึง การใช้รูปถ่ายที่ได้จากกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์

* สติกเกอร์ 1 ชุดสามารถลงทะเบียนรูปสติกเกอร์ได้สูงสุด 40 รูปภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแก้ไขสติกเกอร์

วิธีการแก้ไขชื่อชุดสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถแก้ไขชื่อชุดสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชุดสติกเกอร์ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน > "แก้ไขชื่อชุดสติกเกอร์"
3. กรอกชื่อชุดสติกเกอร์ใหม่ที่ต้องการแล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการคัดลอกสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถคัดลอกสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่สร้างไว้
2. เลือกไอคอนคัดลอกด้านล่าง (ไอคอนที่ 2 จากทางซ้าย)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการคัดลอกรูปสติกเกอร์ครั้งละหลายรูป toggle
คุณสามารถคัดลอกสติกเกอร์ครั้งละหลายรูปได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชุดสติกเกอร์ที่ต้องการ
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน > "เลือกรูปสติกเกอร์"
3. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการคัดลอก
4. เลือกไอคอนคัดลอกด้านล่าง (ไอคอนที่ 2 จากทางซ้าย)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการย้ายรูปสติกเกอร์ไปสติกเกอร์ชุดอื่น toggle
คุณสามารถย้ายรูปสติกเกอร์ไปยังสติกเกอร์ชุดอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการย้าย
2. เลือกไอคอนการย้ายด้านล่าง (ไอคอนที่ 2 จากทางขวา)
3. เลือกชื่อชุดสติกเกอร์ปลายทางแล้วเลือกที่ "ย้าย"

กรณีที่ยังไม่ได้สร้างชุดสติกเกอร์อื่น กรุณาสร้างโดยการเลือกที่ "+ สร้างสติกเกอร์ชุดใหม่"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการย้ายรูปสติกเกอร์ไปยังสติกเกอร์ชุดอื่นครั้งละหลายรูป toggle
คุณสามารถย้ายรูปสติกเกอร์ไปยังสติกเกอร์ชุดอื่นครั้งละหลายรูปได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชุดสติกเกอร์ที่ต้องการ
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน > "เลือกรูปสติกเกอร์"
3. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการย้าย
4. เลือกไอคอนการย้ายด้านล่าง (ไอคอนที่ 2 จากทางขวา)
5. เลือกชื่อชุดสติกเกอร์ปลายทางที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "ย้าย"

กรณีที่ยังไม่ได้สร้างชุดสติกเกอร์อื่น กรุณาสร้างโดยการเลือกที่ "+ สร้างสติกเกอร์ชุดใหม่"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถลบรูปสติกเกอร์ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการลบ
2. เลือกไอคอนรูปถังขยะด้านล่าง
3. ตรวจสอบข้อควรระวังก่อนดำเนินการ จากนั้นเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบรูปสติกเกอร์หลายรูปในครั้งเดียว toggle
คุณสามารถลบรูปสติกเกอร์ครั้งละหลายรูปในครั้งเดียวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชุดสติกเกอร์ที่ต้องการ
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน > "เลือกรูปสติกเกอร์"
3. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการลบ
4. เลือกไอคอนรูปถังขยะด้านล่าง
5. ตรวจสอบข้อควรระวังก่อนดำเนินการ จากนั้นเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขสติกเกอร์ที่สร้างเอาไว้แล้ว toggle
คุณสามารถแก้ไขสติกเกอร์ที่สร้างไว้แล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน
3. แก้ไขรูปสติกเกอร์ แล้วเลือกที่ไอคอน "บันทึก" > "เสร็จสิ้น"
* อุปกรณ์บางรุ่นเมื่อเลือกที่ "บันทึก" แล้ว ระบบจะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบชุดสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถลบชุดสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกชุดสติกเกอร์ที่ต้องการลบ
2. เลือกที่ "แก้ไข" ทางด้านขวาบน > "ลบชุดสติกเกอร์"
3. ตรวจสอบข้อควรระวังก่อนดำเนินการ จากนั้นเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขสติกเกอร์หลังจากยื่นพิจารณาหรือเปิดจำหน่ายอยู่ toggle
คุณสามารถแก้ไขสติกเกอร์ได้ผ่าน LINE Creators Market บน PC หรือสมาร์ทโฟน

แต่ไม่สามารถแก้ไขสติกเกอร์หลังจากยื่นพิจารณาหรือเปิดจำหน่ายอยู่ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการขายสติกเกอร์

วิธีการยื่นเรื่องพิจารณาสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถยื่นเรื่องพิจารณาสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกชุดสติกเกอร์ที่ต้องการส่งให้พิจารณา
2. เลือกที่ "จำหน่าย" ทางด้านขวาบน
* การส่งให้พิจารณาครั้งแรกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้, ชื่อครีเอเตอร์ และดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้สมัครผ่านอีเมล
3. เลือกจำนวนรูปสติกเกอร์ที่ต้องการจำหน่าย
* จำนวนรูปสติกเกอร์ที่เลือกได้ คือ 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป
4. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการจำหน่าย แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
5. เลือกรูปภาพหน้าหลัก แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
6. กรอกรายละเอียดในการจำหน่าย แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่างสติกเกอร์แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
8. ตรวจสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้รูปถ่าย แล้วเลือกถูกที่ "ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมตามรายละเอียดด้านบน" > "ส่งคำให้พิจารณา" "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดจำหน่ายสติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณา toggle
คุณสามารถเปิดจำหน่ายสติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "รายชื่อสติกเกอร์"
2. เลือกชุดสติกเกอร์ที่มีสถานะการพิจารณาเป็น "อนุมัติ"
3. เลือกที่ไอคอน "เปิดจำหน่าย" > "ตกลง"

ทั้งนี้ เมื่อเปิดจำหน่ายแล้วจะมีปุ่มแชร์ปรากฏขึ้นมา หากกดปุ่มดังกล่าว คุณจะสามารถแชร์ลิงก์ของหน้าการจำหน่ายได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรอกชื่อชุดสติกเกอร์หรือคำอธิบายแล้วมีข้อความผิดพลาดแจ้งเตือนว่า "....ไม่ถูกต้อง" toggle
หากมีข้อความแจ้งเตือนว่า "....ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าคุณใส่เฉพาะตัวเลขเพียงอย่างเดียวในชื่อชุดสติกเกอร์หรือคำอธิบาย
กรุณาลองแก้ไขข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยื่นให้พิจารณาอีกครั้งกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา toggle
หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสติกเกอร์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นให้พิจารณาอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันได้

กรุณาดำเนินการผ่านหน้าของฉันบนเว็บไซต์ LINE Creators Market เพื่อยื่นให้พิจารณาอีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "การจัดการสติกเกอร์และธีม" > "สติกเกอร์" > คลิกที่สติกเกอร์ที่มีสถานะเป็น "ปฏิเสธคำขอ"
2. คลิกที่ "ข้อความแจ้งเตือน" ที่อยู่บนแถบด้านขวาของแถบแสดงสถานะ
3. ตรวจสอบเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและแก้ไขตามคำแนะนำ

* กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบไปที่อีเมลแอดเดรสที่ท่านลงทะเบียน
* ก่อนยื่นเรื่องอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบดูว่าส่วนที่แก้ไขถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วหรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนบัญชีรับเงินหรือหยุดกา​​รจำหน่ายบน LINE Creators Studio toggle
คุณไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีรับเงินหรือหยุดการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio ได้

กรุณาล็อกอินเข้าหน้าของฉันบนเว็บไซต์ LINE Creators Market จากคอมพิวเตอร์ (PC) แล้วดำเนินการดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน LINE Creators Market ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคืออะไร toggle
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คือ การตั้งค่าจำกัดการแสดงเพื่อไม่ให้สติกเกอร์ของเราไปปรากฏที่สติกเกอร์ออกใหม่หรือการจัดอันดับสติกเกอร์
เมื่อตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้เป็น "ไม่แสดงสติกเกอร์ที่ LINE STORE และร้านสติกเกอร์ในแอป" การแสดงผลจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏในรายการสติกเกอร์ออกใหม่หรือการจัดอันดับสติกเกอร์
- ไม่แสดงในผลการค้นหา
- ไม่แสดงในหน้ารายชื่อสติกเกอร์ของครีเอเตอร์

ทั้งนี้ กรณีที่เปิดลิงก์หน้าการซื้อสติกเกอร์ดังกล่าวโดยตรง ทุกคนจะสามารถดูหรือซื้อสติกเกอร์นั้นได้
คุณสามารถเปิดหน้าการซื้อสติกเกอร์ได้ตามวิธีต่อไปนี้

- เลือกที่ "การจัดการสติกเกอร์และธีม" > เลือกไอเทมที่ต้องการ > เปิดลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ "ลิงก์ LINE STORE"
- แตะหรือคลิกที่สติกเกอร์ที่ถูกส่งในห้องแชทหรือบนไทม์ไลน์เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดสติกเกอร์
- เลือกที่ "STORE" ภายในหน้าของฉันบนแอปพลิเคชัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้ที่หน้าของฉันบนเว็บไซต์ LINE Creators Market

หมายเหตุ :
* บนแอปพลิเคชันสามารถตั้งค่าการแสดงหรือไม่แสดงได้ก่อนยื่นเรื่องให้พิจารณาเท่านั้น
* กรณีที่สถานะของสติกเกอร์ที่ต้องการเปลี่ยนไม่ใช่ "กำลังแก้ไข" หรือ "ปฏิเสธคำขอ" กรุณายกเลิกการยื่นเรื่องให้พิจารณาโดยการเลือกที่ "กลับไปที่หน้าแก้ไข" หลังจากนั้นให้แก้ไขหรือบันทึกอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "การจัดการสติกเกอร์และธีม" > "สติกเกอร์" > คลิกที่สติกเกอร์ที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ด้านล่างของหน้าเว็บ
3. เลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น "แสดงสติกเกอร์ที่ LINE STORE และร้านสติกเกอร์ในแอป" หรือ "ไม่แสดงสติกเกอร์ที่ LINE STORE และร้านสติกเกอร์ในแอป"
4. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
5. คลิกที่ "อัปเดต"
* หากข้อมูลอื่นนอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้ง กรุณาคลิกที่ "คำขอ" และเมื่อมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ "อัปเดต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รูปภาพที่สร้าง

วิธีการบันทึกภาพวาดหรือรูปภาพสติกเกอร์ลงบนอุปกรณ์ toggle
คุณสามารถบันทึกภาพวาดหรือรูปภาพสติกเกอร์ลงบนอุปกรณ์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการบันทึก
2. เลือกไอคอน " ... " ที่อยู่ด้านล่าง
3. เลือกที่ "บันทึกในอัลบั้ม" หรือ "บันทึกรูป"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแชร์ภาพวาดหรือรูปภาพสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถแชร์ภาพวาดหรือรูปภาพสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการแชร์
2. เลือกไอคอนรูป "..." เพื่อแชร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ toggle
กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยหน้าช่วยเหลือ หรือมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LINE Creators Studio กรุณาแจ้งข้อมูลเข้ามายังทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP